Dodání zdarma od 800,00 Kč

Obchodní podmínky

§ 1. Definice
1. Pravidla - tato pravidla, která stanoví zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy o prodeji na dálku a zásady reklamačního řízení. Pokud jde o služby poskytované elektronicky, jsou Obchodními podmínkami přiměřeně pravidla a předpisy uvedené v § 8 zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky.
2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
3. Spotřebitel - fyzická osoba, která s obchodníkem činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností.
4. Individuální podnikatel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu o prodeji na dálku, která přímo souvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti.
5. Podnikatel: fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou a které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, provozující podnikatelskou nebo odbornou činnost vlastním jménem.
6. Prodejce: podnikatel, který podniká na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi podnikatelem a osobou, která je podnikatelem:
All4mobi S.A,
tel. 558274805,
info@all4mobi.cz,
NIP PL5214022467,
REGON 525498960
Odpovědný vedoucí: Maciej Pograniczny.
7. Adresa sídla prodávajícího:
Wynalazek 2A/U6,
02-677 Varšava.
8. Internetový obchod - webové stránky provozované Prodávajícím, dostupné na následujících elektronických adresách: https://all4mobi.cz, prostřednictvím kterých může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat službu.
9. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží / smlouva o poskytování digitálních služeb nebo digitálního obsahu (je-li to relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
10. Zboží - movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
11. Digitální služba - služba, která spotřebiteli umožňuje:
1. vytváření, zpracování, ukládání nebo přístup k datům v digitální podobě;
2. sdílení dat v digitální podobě, která byla nahrána nebo vytvořena Spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
3. jiné formy interakce prostřednictvím dat.
12. Digitální obsah - data vytvořená a dodaná v digitální podobě.
13. Zásady ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu - dokument, který stanoví podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a cookies tvoří přílohu č. 3 obchodních podmínek a jsou k dispozici na adrese https://all4mobi.cz/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
14. trvalým nosičem - se rozumí materiál nebo nástroj, který umožňuje Zákazníkovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace určené osobně Zákazníkovi způsobem umožňujícím budoucí přístup k těmto informacím po dobu odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje obnovení uložených informací v nezměněné podobě, zejména e-mail.
15. Elektronickým objednávkovým formulářem - elektronický objednávkový postup zpřístupněný Prodávajícím Kupujícímu. 16. Elektronickým objednávkovým formulářem - elektronický objednávkový postup zpřístupněný Prodávajícím Kupujícímu.
16. Elektronický formulář pro vrácení zboží - elektronický postup pro vrácení zboží zpřístupněný prodávajícím kupujícímu; dostupný na https://all4mobi.cz/returns-open.php.
17. Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační postup poskytnutý Prodávajícím Kupujícímu; dostupný na https://all4mobi.cz/rma-open.php.
18. Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit" ze strany Zákazníka, které je považováno za podání závazného projevu vůle Zákazníka uzavřít s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
19. Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v informačním systému Prodávajícího vztahující se k danému Zákazníkovi a jím učiněným objednávkám a jím uzavřeným Smlouvám o prodeji na dálku, pomocí kterého může Zákazník činit objednávky, jakož i je včas rušit nebo upravovat a uzavírat Smlouvy o prodeji na dálku. 20) Stanovisko k vyřízení objednávky nebo stanovisko Prodávajícího - stanovisko Zákazníka k vyřízení objednávky nebo stanovisko Prodávajícího.
20. Názor na obsluhu objednávky nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení udělované formou hvězdiček od 1 do 5.
21. Objednávka předplatného - objednávka automaticky vytvořená předplatným.
22. Předplatné - elektronická služba umožňující automatické vytváření Předplatitelských objednávek na konkrétní Zboží podle opakování zvoleného Zákazníkem bez nutnosti zadávat samostatné objednávky až do ukončení Předplatného.
23. Opakované platby - jsou platby zpracovávané platební službou IdoPay poskytovanou Provozovatelem a prováděné automaticky, v určitých cyklech, sloužící k úhradě Objednávek Předplatného na základě souhlasu uděleného Odběratelem při zahájení Předplatného (trvalý příkaz Držitele karty).
24. Provozovatel - PayU SA se sídlem v Poznani, 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 186, tuzemská platební instituce, podléhající dohledu polského Úřadu pro finanční dohled, zapsaná v rejstříku platebních služeb pod číslem IP1/2012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem ve výši 7.000.000 Kč. 789 000,00 PLN, plně splacený, s daňovým registračním číslem NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, která je tuzemskou platební institucí ve smyslu čl. 1 zákona č. 256/2004 Sb. 3872/2013. 2 bod 16 zákona ze dne 19. srpna 2011 o platebních službách (Sbírka zákonů 2020, položka 794, ve znění pozdějších předpisů) [dále jen "PSA"].
25. Karta - platební karta vydaná v rámci systémů Visa nebo International nebo Mastercard International, která je podle předpisů těchto systémů oprávněna provádět transakce bez fyzické přítomnosti.

§ 2. Obecná ustanovení
1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickými prostředky:
1. uzavírání Kupních smluv online - s ohledem na Zboží prodávané v Internetovém obchodě,
2. zásady registrace a používání Účtu v rámci Internetového obchodu,
3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - Zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
2. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že počítačový systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
1. webové prohlížeče v aktuální verzi, např:
- Firefox
- Chrome
- Microsoft Edge
2. jakýkoli program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
3. Za třetí Obsah umístěný na stránkách Internetového obchodu, včetně popisů Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku.
4. Prodávající zpřístupní tyto obchodní podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu na úvodní stránce před uzavřením, v průběhu a po uzavření smlouvy o prodeji na dálku. Kupující si je může stáhnout a vytisknout.
5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu komunikace a dat v souvislosti s poskytovanými službami přijímá internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněným osobám získat a měnit osobní údaje přenášené prostřednictvím internetu.

§ 3. Objednávky
1. Podání objednávky v internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo zvolením možnosti nákupu bez registrace, v takovém případě se vytvoří interní účet, na jehož základě si zákazník může vytvořit účet. Interní účet je veden do doby, než jsou údaje ze systému vymazány nebo je Účet zablokován.
2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí jeho přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství si Zákazník přeje objednat na jím určené místo. Zákazník na základě zobrazených zpráv provede příslušné technické kroky.
3. Jakmile Zákazník zadá všechny potřebné údaje, zobrazí se mu souhrn podané objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace týkající se: identifikačních údajů Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších nákladů, zvoleného způsobu platby, zvoleného způsobu dodání, času a nákladů na dodání.
4. Pokud je předmětem smlouvy poskytování Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, nebo služeb poskytovaných elektronicky nebo na dálku - Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku požadovaném k podání objednávky a umístěném na Elektronickém objednávkovém formuláři uděluje následující souhlas: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
5. Pro podání Objednávky je nutné v elektronickém objednávkovém formuláři uvést osobní údaje označené jako povinné, souhlasit s obsahem Obchodních podmínek, odeslat Objednávku stisknutím tlačítka "Objednat a zaplatit".
1. Odeslání Elektronického objednávkového formuláře Zákazníkem představuje závazné prohlášení vůle uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto Obchodních podmínek.
2. Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí Elektronického objednávkového formuláře Prodávajícím, které je potvrzeno zobrazením zprávy Kupujícímu potvrzující přijetí objednávky a uvedením čísla objednávky.
3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník potvrzení o učiněné objednávce ve formě e-mailu, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech důležitých náležitostí objednávky a všeobecných podmínek uzavřené Smlouvy o prodeji na dálku (Provozní řád internetového obchodu včetně příloh č. 1 a 2), údaje Prodávajícího, o odpovědnosti Prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných Prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy je uvedeno v příloze č. 1.
4. Do doby, než prodávající zahájí vyřizování objednávky:
1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a znovu projít celou cestu objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí dříve zadanou objednávku. Případně se platba provedená Zákazníkem připíše na novou objednávku a v případě přeplatku se vrátí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
5. Pokud zákazník zruší objednávku, vrátí mu prodávající přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, který Zákazník použil.
6. Doba od přijetí platby do odeslání je 1 až 3 pracovní dny.

§ 4. Platba
1. Internetový obchod nabízí možnost platby formou platby předem, na dobírku (s platbou na účet po dodání zboží). Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s prodávajícím.
2. Platbu za zboží lze provést způsobem zvoleným při objednávce v elektronickém objednávkovém formuláři.
3. Aktuálně dostupné způsoby platby formou platby předem v internetovém obchodě jsou k dispozici na https://all4mobi.cz/cze-payments.html.

§ 5. Dodání
1. Zákazník v Elektronickém objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání zaškrtnutím provedené volby.
2. V případě, že Zboží nebude Zákazníkem vyzvednuto, v důsledku čehož dojde k vrácení Zboží Prodávajícímu - může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy, a to po výzvě Zákazníka v e-mailu uvedeném v procesu nákupu k plnění smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se uskutečňuje učiněním prohlášení Zákazníkovi formou e-mailové zprávy.
3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi přijatou platbu za Zákazníkem zakoupené Zboží.
4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v Internetovém obchodě jsou k dispozici na https://all4mobi.cz/cze-delivery.html.

§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží
1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
2. Právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v odstavcích 6 a 7 těchto obchodních podmínek má rovněž Fyzická osoba - podnikatel. Pokud se v odstavcích 6 a 7 těchto Obchodních podmínek hovoří o Spotřebiteli, rozumí se tím rovněž Individuální podnikatel.
3. V případě odstoupení od smlouvy - Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
4. Prohlášení Spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména může Spotřebitel:
1. využít elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://all4mobi.cz/returns-open.php.
2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla Prodávajícího.
3. Prodávající neprodleně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
5. Pro dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím.
6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet:
1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Zboží, přičemž je povinen převést jeho vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo třetí osobou odlišnou od Spotřebitelem určeného dopravce, a v případě smlouvy, která:
1. zahrnuje více položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech - od převzetí poslední položky, dávky nebo části;
2. spočívá v pravidelném dodávání zboží po určitou dobu - od převzetí první položky;
2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
7. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto Pravidel) se poskytují v elektronické podobě.
8. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby může prodávající zabránit spotřebiteli v dalším užívání digitálního obsahu nebo digitální služby, zejména tím, že spotřebiteli znemožní přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě.
9. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování Digitálního obsahu nebo Digitální služby je Spotřebitel povinen přestat tento Digitální obsah nebo Digitální službu užívat a zpřístupňovat třetím osobám.
10. Právo na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30.5.2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, mimo jiné Smlouvy:
1. o poskytování služeb, za které je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po provedení plnění prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí.
2. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
3. jejichž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo určená k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;
4. jehož předmětem plnění je věc dodaná v uzavřeném obalu, který po otevření nelze ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
5. jejichž předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
6. dodání digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným a předchozím souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován o tom, že po uskutečnění plnění prodávajícím ztrácí spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a vzal to na vědomí;
7. jejímž předmětem je věc podléhající rychlé zkáze nebo věc s krátkou dobou trvanlivosti a kdy předmětem plnění jsou věci, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od ostatních věcí;
8. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
9. uzavřené formou veřejné dražby;
10. na poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby;
11. pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit.

§ 7. Účinky odstoupení od smlouvy
1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji věci vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání, odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání, který prodávající nabídl.
1. Vrácení plateb se provádí stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel.
2. Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy - použije elektronický formulář pro vrácení peněžních prostředků - budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
3. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Zboží vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Zboží zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
2. Prodávající může Spotřebiteli nabídnout, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám. Pokud však Prodávající takovou nabídku neučinil - Spotřebitel by měl věc vrátit Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí věc vrátit před jejím uplynutím. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání nad míru nezbytnou k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je Digitální obsah nebo Digitální služba poskytována výměnou za zaplacení ceny a nesoulad Digitálního obsahu nebo Digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
5. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém poskytl Digitální obsah, do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrátí nosič neprodleně a na náklady Prodávajícího.
6. Prodávající je povinen vrátit cenu pouze v části odpovídající Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, které nejsou v souladu se smlouvou, a Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě, jejichž povinnost poskytnout odpadla v důsledku odstoupení od smlouvy.

§ 8. Reklamace
1. Reklamaci vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit:
1. prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře;
2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu info@all4mobi.cz.
2. V reklamaci je nutné specifikovat vadu, kterou dle názoru Kupujícího Zboží má, uplatnit ji u Prodávajícího a pokud je to možné - doložit uvedenou vadu a předložit doklad o zakoupení Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající na reklamaci odpoví do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznal. Odpověď na reklamaci poskytne Prodávající Kupujícímu písemně nebo na trvalém nosiči.
3. Kroky, které má Kupující učinit za účelem uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou v jednotlivých fázích uvedeny v elektronickém reklamačním formuláři.
4. V případě, že Prodávající uzná reklamaci za oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu spojenou s reklamací Zboží nese Prodávající.
5. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, jakož i Fyzické osobě podnikající, za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku podle zásad, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
1. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží s Kupní smlouvou uzavřenou na dálku existující v době jeho dodání a projevený do dvou let od této doby, pokud doba použitelnosti Zboží, stanovená Prodávajícím, není delší.
2. Prodávající je povinen Zboží opravit nebo vyměnit do 14 dnů od uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, zahrnující zejména náklady na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese Prodávající.
3. Spotřebitel zpřístupní Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, Prodávajícímu. Prodávající si Zboží vyzvedne na vlastní náklady. 6. Prodávající je povinen Zboží opravit nebo opravit.
6. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
7. Dodání Digitálního obsahu nebo Digitální služby Spotřebiteli nebo Fyzické osobě - Podnikateli bude provedeno v souladu se zásadami, které vyplývají ze zákona ze dne 30.05.2014 o právech spotřebitelů.
1. Digitální obsah se považuje za dodaný, pokud byl Digitální obsah nebo prostředek umožňující přístup k Digitálnímu obsahu nebo stažení Digitálního obsahu zpřístupněn Spotřebiteli nebo fyzickému či virtuálnímu zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel samostatně zvolil, nebo pokud k němu Spotřebitel nebo takové zařízení, přistoupil.
2. Digitální obsah se považuje za dodaný, jakmile k němu spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle zvolil, získá přístup.
3. Prodávající uvede Digitální obsah nebo Digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy jej Spotřebitel informuje o nesouladu se smlouvou, a to bez zbytečného obtěžování Spotřebitele, s přihlédnutím k jejich povaze a účelu, ke kterému jsou používány. Náklady na uvedení digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou nese prodávající.

§ 9. Posudky
1. Stanovisko k vyřízení objednávky nebo stanovisko k Zboží lze podat během návštěvy Internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné u Zboží nebo kliknutím na odkaz umístěný v e-mailové zprávě. Přidání stanoviska je dobrovolné a bezplatné. Zákazník může podat stanovisko pouze jednou na jednu objednávku.
2. V případě, že zákazník přidá stanovisko, je možné jej přidat pouze jednou.
V hodnocení může zákazník přidělit hvězdičkové hodnocení od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 znaků.
3. Hodnocení jsou ukládána a veřejně zobrazována na webových stránkách internetového obchodu, jakož i na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
4. Prodávající ověřuje Hodnocení pomocí e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu daného Zboží. Názor, který je vložen osobou s použitím e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu - je na webových stránkách Obchodu označen komentářem "názor potvrzen nákupem". Jakýkoli jiný Názor je označen jako "názor nepotvrzený nákupem".
5. Prodávající může zveřejnit Názory na dané Zboží ze svých dalších internetových Obchodů.
6. Prodávající nebude měnit Názory z hlediska jejich obsahu nebo udělených hvězdiček.
7. Za obsah názoru odpovídá výhradně a pouze kupující. Prodávající si vyhrazuje právo názor smazat za podmínek stanovených zákonem a těmito obchodními podmínkami.
Poskytování informací, které jsou nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně nemorální, je nepřípustné.
8.Nepřípustné je rovněž vkládání obsahu, který je protiprávní, porušuje práva třetích osob nebo představuje jednání nekalé soutěže. 9. V případě, že se jedná o obsah, který je v rozporu se zákonem, je možné jej považovat za obsah, který je v rozporu se zákonem.
9. Zákazník se zavazuje, že nebude vkládat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, má propagační nebo reklamní charakter nebo obsahuje osobní údaje třetích osob.
10. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Recenze skryt ostatním uživatelům Obchodu, avšak udělené hvězdičkové hodnocení bude zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví
1. Zákazník prohlašuje, že k jím provedeným hodnocením a vyjádřením mu nenáleží žádná práva, včetně práv autorských nebo práv souvisejících, kromě práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. Zákazníkovi nepřísluší žádná práva k nahrávání, rozmnožování, zpřístupňování, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá z ustanovení zákona nebo těchto Obchodních podmínek.
2. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do obsahu, zejména do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků internetového obchodu.
3. Umístěním Názorů v Internetovém obchodě, které jsou díly ve smyslu zákona ze dne 4. 2. 1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským - uděluje Zákazník Prodávajícímu nevýhradní a bezúplatnou časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase jím individuálně zvoleném (internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti užití známé v době jejího udělení, zejména pro následující oblasti užití:
1. v oblasti záznamu a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitální technikou, tj. jakoukoli technikou na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačovém disku, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb a rozmnožování, nahrávání, užití na internetu, reklamy, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních a vnějších sítích,
2. užití celého díla nebo jeho částí či jakýchkoli prvků s možností provedení úprav vyplývajících z povahy daného on-line nosiče - ve všech publikacích, zejména on-line, digitálních, zpravodajských a informačních, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo částmi děl; užití v celku nebo v částech pro účely propagace a reklamy, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
3. v rámci obchodování s originálem nebo rozmnoženinami, na nichž bylo dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin,
4. v rámci šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, jakož i vysílání a opětovné vysílání, a dále zpřístupňování díla veřejnosti způsobem umožňujícím každému přístup k dílu na místě a v čase jím zvoleném,
5. užití díla pro propagační a marketingové účely;
4. výmaz účtu objednatelem nebo vyjádření podle § 9 odst. 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Podmínky prodeje v modelu předplatného
1. Elektronickou službu ve formě předplatného může prodávající poskytovat kupujícímu.
2. Využívání Předplatného umožňuje cyklické dodávání vybraného Zboží, a to v intervalech určených Zákazníkem, bez nutnosti zadávat další objednávky až do ukončení Předplatného. 3. Platba za Předplatné se provádí výhradně pomocí mechanismu Cyklické platby a pouze prostřednictvím jedné Karty.
3. Odhlášením Karty z Předplatného se Předplatné ukončí.
4. Transakce v rámci Cyklických plateb budou zpracovány pouze po předchozí registraci Držitele karty u Provozovatele (nebo subjektu, jehož prostřednictvím Provozovatel Transakce zpracovává). Registrace bude sloužit k ověření, že Zákazník, který dává příkaz k Cyklické platbě, je oprávněným držitelem Karty, z níž má být částka stržena. Před registrací Karty na webové stránce Transakce je Zákazník povinen udělit souhlas s pravidelným účtováním iniciací služby Cyklická platba. Souhlas je uložen ve službě Provozovatele.
5. Zákazník vytvoří Předplatné výběrem této formy nákupu v elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při první objednávce Předplatného.
6. Zákazník spravuje Předplatné prostřednictvím Účtu podle dostupných možností.
7. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou.
8. Zákazník může Předplatné kdykoli ukončit. Ukončení Předplatného ze strany Zákazníka se rovná odvolání souhlasu s následnými poplatky za Opakované platby. V této situaci nebude vytvořena žádná další Objednávka předplatného. Pokud k ukončení Předplatného dojde po datu uvedeném v e-mailu uvedeném v bodě 11, bude aktuální Objednávka předplatného vytvořena jako poslední.
a). Ukončení Předplatného se provede tak, že Odběratel zvolí možnost "Ukončit Předplatné" v nastavení příslušného Předplatného, které je dostupné po přihlášení Odběratele z jeho Účtu.
b). Kupující může Předplatné ukončit také zasláním e-mailu pracovníkům obchodu na adresu info@all4mobi.cz.
9. Obchodník má právo ukončit Předplatné, o čemž bude Kupujícího informovat e-mailem nebo telefonickým kontaktem nejméně 7 dní předem. V této situaci nebude z Karty stržen žádný kredit a nebudou vytvořeny žádné další Objednávky Předplatného.
10. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž bude Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v odst. 11.
11. Prodávající zašle Kupujícímu e-mailovou zprávu o vytvoření Objednávky předplatného s jejím předmětem, množstvím, cenou (včetně případné změny ceny), datem provedení a datem plánovaného výběru peněžních prostředků z Karty - nejpozději 3 dny před výběrem peněžních prostředků z Karty. Prodávající dále informuje Kupujícího o možnosti ukončení Předplatného připojením odkazu vedoucího na nastavení umožňující ukončení daného Předplatného z úrovně Zákaznického účtu a o datu, do kdy bude toto účinné. Pokud je Předplatné ukončeno po datu uvedeném v e-mailu - ukončení je účinné i pro následující Objednávky Předplatného. To znamená, že Předplatné bude ukončeno, ale aktuální Objednávka předplatného bude poslední, která bude splněna.
12. Pokud je pokus o inkaso z Karty neúspěšný, bude Zákazník e-mailem informován, že platbu nelze inkasovat. Možné důvody, proč nelze platbu strhnout, jsou: nedostatek finančních prostředků na Kartě, vypršení platnosti Karty nebo technické problémy.
13. Vypršení platnosti Karty spojené s Předplatným nebo nemožnost autorizovat platební příkaz z jiných důvodů bude mít za následek ukončení Předplatného.
14. Příkaz k úhradě Předplatného bude zpracován až po úspěšném odepsání peněz z Karty.
15. Ukončení Předplatného má za následek okamžité ukončení smlouvy o prodeji Zboží.

§ 12. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Podmínky používání jsou účinné od 2023.06.14.
2. V případě, že některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek bude rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu změněno nebo prohlášeno za neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro Prodávajícího a Zákazníka závazná.
3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré smlouvy uzavřené před datem nabytí účinnosti nových předpisů se provádějí na základě předpisů platných v den uzavření smlouvy.
4. Právem rozhodným pro řešení případných sporů souvisejících s těmito obchodními podmínkami je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný obecný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně bychom Vás rádi informovali, že uvedená řízení mají dobrovolný charakter a obě strany s nimi musí souhlasit.
5. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 Vás informujeme, že platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma pro online řešení sporů je internetovou stránkou s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online.

§ 13. Příloha 1 - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
1. Odstoupit od smlouvy je možné za následujících podmínek pro spotřebitele a individuálního podnikatele.
Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy převezmete zboží nebo kdy zboží převezme Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem;
2. v případě smlouvy, která stanoví povinnost převést vlastnictví k několika položkám, které jsou dodávány samostatně, ode dne, kdy jste nabyli vlastnictví poslední položky nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená nabyla vlastnictví poslední položky;
3. v případě smlouvy, která stanoví povinnost převést vlastnictví k věcem, které jsou dodávány po částech nebo po částech, ode dne, kdy jste nabyli vlastnictví poslední části nebo části nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená nabyla vlastnictví poslední části nebo části;
4. v případě smluv o pravidelném dodání zboží po stanovenou dobu ode dne, kdy získáte do vlastnictví první zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste určili, získá do vlastnictví první zboží;
5. v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
2. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat, tj: All4mobi S.A., Wynalazek 2A/U6, 02-677 Varšava, tel. , info@all4mobi.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://all4mobi.cz/returns-open.php. Pokud využijete této možnosti, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
6. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vaší volby jiného typu dodání, než je nejlevnější námi nabízený typ standardního dodání), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.
7. V případě smluv zahrnujících převod vlastnictví věci, u nichž jsme nenabídli, že si věc v případě odstoupení od smlouvy vyzvedneme - zadržíme vrácení peněz, dokud věc neobdržíme nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
8. Vrácenou položku zašlete prosím zpět na adresu:
Paxy – All4Mobi
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava – Kunčice
neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy.
9. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží mohou v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží vzniknout vyšší náklady než při běžném poštovním doručení. Pokud budete chtít využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžné poštovní doručení.

§ 14. Příloha 2 - Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

IdoSell Trusted Reviews
4.67 / 5.00 520 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-17
Super obchod
2024-07-12
vse ok. doporucuji
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel